Magical strokes

15 Dec 2018 - 12 Jan 2019

Christmas group exhibition

15.12 – 12.1/2019

Magical Strokes exhibition seeks to explore the essence of Christmas spirit, through various and joyful stories of well-known artists. A celebration full of dreams and childhood memories; the artists prompt us to remember our favourite Christmas story, our favourite Christmas memory.

Christmas is not a time nor a season, but a state of mind, a feeling. Inspired by this feeling, 50 artists create and present their works at this years’ Christmas exhibition.

Participating artists:

Adrianos, Alexopoulos S., Anagnostou E., Angelidis N., Asargiotaki K., Beldekos P., Chantzaras A., Charos M., Donev S., Giannakaki M., Gousidis C., Dimitrakopoulou T., Hadoulis G., Iliopoulou I., Kafida I., Kalafatis N., Kaloudi K., Kana I., Karageorgi T., Koan M., Kontaxi A., Kontellis A., Kontogouris T., Kontovrakis N., Kyritsopoulos A., Maganiotis A., Makroulakis M., Mantzavinos T., Matsa A., Meletopoulou S., Papadimitriou E., Papanikolaou C., Papaskarlatou C., Perros V., Pigadioti L., Razis A., Rigas G., Rubinstein P., Samios P., Sotiropoulou A., Stamatopoulou V., Staveris A., Tapta E., Theodoropoulos S., Tsakirakakis C., Tzinoudis G., Vatanidis S., Xifara I., Yeros D., Zacharioudakis M.