Δημήτρης Κορoβέσης

65

Κατηγορία:

Οικογένεια ,
σίδηρος, ακρυλικά χρώματα,
32 x 14 x 2 cm