Δημήτρης Κορoβέσης

85

Κατηγορία:

Οικογένεια,
σίδηρος, ακρυλικά χρώματα,
24 x 14 cm